Každoročne organizujeme pre našich žiakov množstvo akcií, zapájame sa do mnohých projektov, venujeme sa rôznym oblastiam záujmovej činnosti a snažíme sa o čo ich najlepšiu prezentáciu. 


Zapojili sme sa aj my! Rekordných 32 806 žiakov sa zapojilo v tomto školskom roku do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV)

Slovenský olympíjsky a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vytvorilo projekt s cieľom podporiť učiteľov telesnej výchovy spopularizovať všestranný pohybový rozvoj detí na základných školách a motivivať žiakov k častejšiemu a pravidelnejšiemu pohybu, ktorý je nie len prospešný pre fyzické zdravie, ale zároveň aj pre mentálne dospievanie, kognitívne schopnosti a sociálne správanie. Do projektu boli zapojení žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníkov, ktorí bojovali o umiestnenie a získavali body v šiestich disciplínach: člnkový beh 10x5m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah-sed, skok do diaľky znožmo z miesta a hod medicinbalom vpred. Na našej škole sa zapojilo 195 žiakov, pričom žiaci získali 3 zlaté odznaky (David Petrík; Sara Ashcroft a Kristýna Ožváthová), 30 strieborných oznakov a 39 bronzových odznakov. Všetci, ktorí sa zapojili do projektu OLOV získali certifikáty a žiaci, ktorí splnili podmienky získali jednu z úrovní odznakov. Pre žiakov sme týmto spôsobom vytvorili možnosť porovnávať svoje dosiahnuté výsledky aj v nasledujúcich ročníkoch a autonomitu vyvíjať svoje schopnosti v neustálom cykle sebazlepšovania sa, ktoré je dôležitejšie, ako porovnávanie sa s rovesníkmi.

 Mgr. Monika Sťahuliaková

Vianočné trhy


Korčuliarsky kurz

Všetkým prváčikom patrí veľká pochvala za zvládnutie tohto kurzu. Poďakovanie patrí milým trénerom, ktorí našich korčuliarov počas celého týždňa povzbudzovali a pomáhali im prekonať prvé prekážky na ľade.Anjelici 6.A


Mikuláš v ŠKD


Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Milí rodičia, milé deti,

dovoľte nám poďakovať sa Vám za spoluprácu v tomto projekte. Spoločne sme vytvorili 136 krabičiek pre zbierku Koľko lásky, a zároveň sa nám podarilo vyčleniť aj 34 krabičiek pre OZ Vagus, ktoré sa venuje pomoci ľudom bez domova.

Milí rodičia, teší nás, že aj takýmto spôsobom učíme deti láske, úcte k starším. Toto gesto pomoci je pre deti silné aj z toho hľadiska, že vidia Vás, svojich rodičov, ako chcete pomôcť a robíte niekoho šťastnejším. Ste ich vzorom! :-)

Spolupráca nás veľmi teší a ďakujeme všetkým zúčastneným!

Za celú školu ďakuje M. Dopaterová


KYBERŠIKANA - interaktívna prednáška pre rodičov

Internet alebo online prostredie je dnes bežnou a samozrejmou súčasťou života mladých ľudí. Podľa výskumu z roku 2019 používajú na Slovensku už internet takmer všetky deti (96%) vo veku 9-17 rokov. Nakoľko dochádza k rozvoju neustále nových oblastí, stáva sa tak platformou, na ktorú odborníci nedokážu reagovať v takom rozsahu a rýchlosti, ako by bolo potrebné. Jedným z často diskutujúcich aspektov týkajúcich sa prostredia internetu a mladých ľudí, je kyberšikanovanie. Na základe názorov niektorých psychológov je kyberšikana závažným problémom internetovej doby. V tejto oblasti v rámci prevencie aj u nás v škole organizujeme rôzne prednášky a besedy pre žiakov. 22.11.2022 sme prednášku s touto tematikou zorganizovali aj pre rodičov žiakov. Pozvali sme odborníčku z OZ IPčko, ktoré je súčasťou Integrovaného záchranného systému, Asociácie liniek pomoci, Koalície pre deti Slovensko, Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a International Association for Suicide Prevention. Prednáška bola prezentovaná na vysokej úrovni a pre všetkých zúčastnených obohacujúca. Svedčí o tom aj spätná väzba od rodičov. Ďakujeme všetkým za bohatú účasť.

Mária Koplíková, zrš


Štyri ročné obdobia :)

Koncom minulého týždňa II.B

navštívila p. Eliška s programom "Štyri ročné obdobia".

Deti si hravou formou zopakovali ročné obdobia a spoločne vytvorili rituál, ako sa v prírode ročné obdobia striedajú.

Naši druháci si vyskúšali aké to je byť jedným ročným obdobím.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu p. Elišky.


Starší čítajú mladším :)

Žiakov II.B minulý piatok navštívili žiaci z III.B, ktorí im ukázali aké dôležité je správne, rýchlo a najmä plynulo čítať.
Deťom sa rozprávka veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu starších spolužiakov.
Aj takto budujeme pozitívny vzťah k čítaniu na prvom stupni.


Vesmírna výstava Cosmos

Naši štvrtáci zo 4.B a 4.C sa vo štvrtok 10.11. vybrali na krásnu náučnú výstavu Cosmos do Incheby, ktorá vznikla v spolupráci s NASA. Deti si doplnili svoje vedomosti z prírodovedy, keďže práve preberajú vesmír. Dozvedeli sa nové zaujímavé informácie o pilotovaných letoch do vesmíru od ich počiatkov až po súčasné aj plánované misie. Zoznámili sa s prvými vesmírnymi rokmi, najdôležitejšími miľníkmi dobývania vesmíru, o súperení Ruska a USA a taktiež videli mnoho zaujímavých exponátov, od skafandrov, cez časti vesmírnych lodí a vesmírnych staníc, až po vesmírne jedlo, ktoré jedávajú kozmonauti. Najviac deti zaujali ruský Sputnik, americká raketa Mercury, ruský Lunochod, obrovský model rakety Saturn a originál ruského Soyuzu. Výstavu si deti naplno užili a zažili najväčšie dobrodružstvo ľudstva na vlastnej koži.
Mgr. Barbora Lešková Mgr. Martina Vargová Janka Miklášová

Detský zvierací ombudsman

V novembri nás opäť navštívili členky s iniciatívy Zvieracieho ombudsmana. Tentokrát so žiakmi 6.A a 6.C besedovali o správnej starostlivosti o zvieratá, o zásadách chovu z morálneho a právneho hľadiska. Cieľom bolo prebudiť v deťoch empatiu a lásku k zvieratám. Motto besedy: Zviera je živý tvor, ktorý má city. Akcia prebiehala v príjemnej atmosfére, ktorá bola milo doplnená prítomnosťou živého psíka. Spoločne veríme, že toto vzdelávanie detí pomôže k zmierneniu zanedbávania a týrania zviera. Deti na pamiatku dostali diplomy a odznaky, ktoré im budú akciu pripomínať. Lektorkám ďakujeme.

08.11.2022


V stredu 9.novembra 2022 sa na našej škole uskutočnili dve zaujímavé prednášky pracovníkov štátnej ochrany prírody SR zo Správy CHKO Dunajské luhy.

Siedmaci sa dozvedeli čo je to CITES, ako je nebezpečné obchodovanie s ohrozenými druhmi, ktoré druhy sú najviac ohrozené, ale aj ako ľahko sa môžeme dostať do problémov pri kúpe suvenírov na dovolenke.

Deviataci sa dozvedeli viac o práci profesionálnych ochranárov ako sú zoológovia, botanici, dendrológovia či strážcovia prírody. V budúcnosti by už mali vedieť kto sa stará o hendikepované živočíchy a čo robiť ak také nájdeme v prírode.

Prednášajúcim ďakujeme.


Šľahačková princezná v divadle Nová scéna 

Žiaci 5. ročníka navštívili divadelné predstavenie Šľahačková princezná v divadle Nová scéna. 

ŠKD - Ples čarodejníc

Testovanie pohybových predpokladov 1. a 3. ročník

5.A - výsadba Krokusov

Projekt Krokus je určený pre jednotlivé triedy základných a stredných škôl a jeho cieľom je pripomienka približne jeden a pol milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na počesť ich pamiatky žiaci a študenti sadia cibuľky žltých krokusov (do kvetináčov alebo priamo na školskom dvore), ktoré kvitnú približne v období Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené počas obdobia nacistických perzekúcií nosiť. Hlavným cieľom projektu je upozorniť na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti, a tým prispieť k prevencii xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu.


ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa nedali odradiť nie práve ideálnym počasím, a prišli v sobotu pomôcť pri skrášľovaní okolia našej školy. Tešíme sa aj z hojnej účasti detí v Jesenných dielničkách. A stihli sme s deťmi zachrániť aj ježka Ježura, ktorému sme našli dočasný domov za futbalovým ihriskom.
M. KoplíkováNávšteva planetária v Hlohovci, trieda 4.C


“Ako bývali Slovania”
tvorivá hodina v 4.C

Dobrý deň, tak dnes sme budovali osady Slovanov. Pozreli sme si aj prezentáciu o Slovanoch a 5 minút filmu Osada Havranu na priblíženie života. 

Učili sme sa aj prácu v skupine a svoju prácu v skupine vyhodnotiť. 

Mgr. Martina Vargová 
 


Navšteva MsU Ružinov

13.10.2022 sme my tretiaci boli na vlastivednej navšteve MsU Ružinov.

BIELA PASTELKA

Dňa 23.9.2022 prebehla na Slovensku zbierka pre ľudí so zrakovým postihnutím Biela pastelka, ktorej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej výnos slúži na pomoc slabozrakým ľuďom začleniť sa do bežného života. Do zbierky sa zapojila aj naša škola. Počas vyučovacích hodín prebehli aktivity, pri ktorých si žiaci vyskúšali, aké náročné je robiť každodenné činnosti pre ľudí bez zraku.

Žiaci a učitelia našej školy prispeli sumou 689,96 €. Všetkým, ktorí sa zúčastnili zbierky ďakujeme!

Žiaci 5.C na výstave BAB - Bienále animácie Bratislava


5.A a 5.B na návšteve zámku Schloss Hof


Naši ôsmaci na Vedeckom veľtrhu


ŠvP (cyklistika, plávanie) Štúrovo 7.A, 7.B


Fotosúťaž ŠvP Štúrovo, 7.A,B


Príbeh výnimočnej kráľovnej. 

Svet obletela mimoriadne smutná správa. A to, že kráľovná Alžbeta II., ktorá bola najdlhšie vládnucim panovníkom britskej monarchie, zomrela. Na večnosť odišla vo veku 96 rokov s tým, že do poslednej chvíle si plnila svoje pracovné povinnosti. Dnešné hodiny dejepisu sme teda venovali jej pamiatke a žiakom sme priblížili životný príbeh tejto jedinečnej osobnosti.


Prvý deň v škole


Denný tábor - 6.7.2022 " Eko Park Piešťany " 


Denný tábor -4.7.2022 "Rafting, prvá pomoc"


Prvý deň prázdnin "3D LAND "


Vláčik "Prešporáčik" 1.A, 1.B, 1.C, 2.C

Rozlúčkový turnaj s deviatakmi v ringu


Zo Štúrova ako na skok do Ostrihomu a Visegrádu, fotosúťaž

ŠvP Štúrovo, 8.A, 8.B

Jánska noc

Spoznávanie Ružinova

V tomto týždni sme so žiakmi deviateho ročníka absolvovali ďalšiu etapu spoznávania Ružinova. Dnes sme sa pristavili pri kubistickom evanjelickom kostole v Prievoze, pri funkcionalistickej budove starej radnice, v parčíku oproti sme sa dozvedeli niečo zo života Antona Srholca a napokon sme si oddýchli v tieni pri fontáne Vodná ruža (Lopatková fontána).


Čítajme si...

Po dvojročnej (pandemickej) prestávke sme sa opäť mohli aktívne zapojiť do podujatia "Čítajme si...". V tomto školskom roku sa uskutočnil už 13. ročník medzi deťmi obľúbeného podujatia, ktorého cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu detí do čítania a motivovať ich k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižnice. Počet zapojených detí za celé Slovensko bude zverejnený na stránke Linky detskej istoty. Bude nás aspoň toľko ako v minulosti? Či dokonca viac?

Spielerisches Deutsch im Schatten

Počas horúcich júnových dní využívame príjemný chládok krásne upraveného átria, aby sme sa nemeckému jazyku venovali trochu inak - hravo. Aj veľkí sa radi hrajú!

Koncoročný triedny výlet - 9.B


Prednáška: “Je tenisová loptička plochá ?”

9.A a 9.B sa zúčastnili prednášky “Je tenisová loptička plochá ?” - kritické myslenie v Mestskej knižnici. Odtiaľ sa presunuli do Starého mesta. Pozreli si Dom sv. Martina, kade prechádza poludník. 


ŠVP Štúrovo - 7. ročník, 8.A


Zo Štúrova ako na skok do Budapešti


Street art na stenách našej školy


MDD


Návšteva budúcich prváčikov.


V stredu 15. júna prišli na návštevu do prváckych tried naši budúci prváci. Pani učiteľky deťom pripravili zábavné hodiny, škôlkári dostali od prvákov krásne darčeky. Budúcim školákom sa u nás veľmi páčilo. Boli šikovní a poslušní. Tešíme sa na nich v septembri.

Koncertné predstavenie "Cyklus Hudobná akadémia" 3.B trieda 

 Návšteva koncertu vážnej hudby nie je tradičné, no aj k takému je deti potrebné viesť. Učí deti ako sa pekne obliecť, ako sa správať, vyjadrovať sa, ale hlavne ide o emóciu, ktorú nám hudobníci prostredníctvom hudby odovzdávajú. Tak to bolo aj v našom prípade. 3.6.2022 o 10:30 hod. sme začali našu cestu plnú zážitkov najskôr v autobuse MHD, neskôr električkou, pokiaľ sme sa dostali zo školy k Slovenskej filharmónií. Slovenský komorný orchester pod umeleckým vedením Ewalda Danela pripravil Cyklus Hudobná akadémia k sviatku Medzinárodného dňa detí. Oslávili sme ho ešte raz hudbou. K dobrej oslave patrí aj tanec - preto v programe zneli tanečné skladby. Moderátor Martin Vanek uvádzal celý program a hľadal v publiku niekoho, kto by mu s tancom pomohol. Preto na javisku sme videli aj rovesníkov, ktorí sa snažili zapojiť do tancovania. Úvod patril hajdúchom od skladateľa Vladimíra Godára zo zbierky Melodiarium. Bola to zvučka obľúbeného animovaného seriálu o zbojníkovi Jurošíkovi. Prierezom tanečných skladieb ako valčík, polka, čardáš sme sa dostali k záveru programu k tangu ako jednému z najslávnejších partnerských tancov, pre ktorý je vášnivý prejav tanečníkov, improvizácie a dojemná hudba. Vypočuli sme si skladbu od Carlosa Gadera pod názvom Por una cabezam a slovenské tango Rodný môj kraj od Gejzu Dusíka. Tanečníci Karol Brüll spolu s Viktoriou Bolender nás veru poriadne roztancovali v rytme najznámejších spoločenských tancov. Na koniec sme sa odfotili na pódiu s moderátorom Martinom Vanekom. Zanechalo to v nás veľký umelecký zážitok ! 

Mgr. Ingrit Őlschlägerová a Mgr. Barbora Lešková


Exkurzia do Papierničky PETRUS - 1.B, 1.C


Zber jahôd 1.B,C 


Deviataci na prechádzke 

Deviataci pokračujú vo svojom putovaní a objavujú ďalšie zaujímavé miesta v Ružinove. Dnes sme sa poprechádzali po Parku Andreja Hlinku, oprášili a doplnili sme si svoje vedomosti z dejepisu, obdivovali sme pestrosť a vône "mestskej prírody" (záhony ruží, lipy...), neodmietli sme ani pozvanie na zmrzlinu. Ďakujeme! A napokon sme sa uchýlili do chládku v okolí Mozaikovej fontány, o ktorej existencii mnohí z nás ani netušili.


Netradičné MDD v Povodí Dunaja 

Netradičné MDD v Povodí Dunaja, komunitná záhrada 1.A Naša pani predsedkyňa p. Vargová v spolupráci rodičov a triednej učiteľky Mgr. Romanovej a pani vychovávateľky Janky Miklášovej pripravili deťom z 1.A netradičné MDD. MDD sa konalo v komunitnej záhrade v Povodí Dunaja. Rodičia deťom pripravili perfektné súťaže, chutnú opekačku a hľadanie pokladu. Deti zaspievali s Jankou rôzne piesne.  Doprovod bola harmonika. Všetci sme si užili zábavné popoludnie i podvečer. 

P.Vargová, P.Kováčová, triedna Mgr. S. Romanová, p.Miklášová a kolektív rodičov 


Deviataci v okolí školy

Deviataci sa navzájom informujú o zaujímavých stavbách a objektoch v blízkom okolí školy. Spájame potrebné (odborný výklad, prezentačné zručnosti, práca s informáciami) s praktickým a užitočným (zážitkové učenie priamo na mieste, pohyb a pobyt na vzduchu, rovesnícke vyučovanie). Už sme si boli pozrieť obnovenú budovu Požiarnej zbrojnice na Mierovej ulici, Kostol sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej. Kam pôjdeme nabudúce? Možno z nás budú turistickí sprievodcovia. A keby sme sa nimi nestali, aspoň vieme, kde žijeme, bližšie spoznávame objekty, okolo ktorých denne chodíme, učíme sa hľadať to, čo na prvý pohľad nevidieť.


Jelka a v Kráľovej pri Senci.

Dnes sa žiaci 2.A triedy zúčastnili exkurzií v Jelke a v Kráľovej pri Senci. Pozreli si vodný kolový mlyn , ktorý sa nachádza na brehu Malého Dunaja. Mali možnosť počuť zvuk pusteného mlyna a vidieť jeho pohyb, ktorý je síce dnes poháňaný elektrinou, ale stále je funkčný. Prezreli si mlyn z vnútra. V areáli mali možnosť vidieť rôzne poľnohospodárske stroje zachované z dávnych čias. Samozrejme , nemohlo chýbať ani občerstvenie . Počasie bolo krásne, a tak sme sa občerstvili pod holým nebom.Odtiaľ sme sa presunuli do múzea včelárstva, kde si deti utvrdili a rozšírili poznatky o včielkach.

Tr. uč. Mgr. Andrea Városiová


MDD v 3.B

Prvý jún je známy Medzinárodným dňom detí. Preto sme sa aj my s 3.B triedou vybrali ho hosláviť do zoologickej záhrady. Pani učiteľka Mgr. Ingrit Őlschlägerová zabezpečila prednášku s názvom "Čo sa mihlo našim lesom". Neoddeliteľnou súčasťou triedy je aj pani vychovávateľka Mgr. Barbora Lešková.
Plní nadšenia sme sa presunuli MHD do ZOO. Už pri vchode nás čakali dve lektorky ZOO, ktoré nás sprevádzali zoologickou záhradou. Začali sme pri medveďoch. Veľmi veľa sme sa dozvedeli, hlavne nás zaujala hibernácia - spánok medveďa v zime. Ďalej nás zaujali vlky od alfa až po omega... zaujímavé bolo si vypočuť príbeh o kapybare, o rakoch, o rôznych vtákoch... Zaujal nás rys ostrovid - naša najväčšia mačkovitá šelma! Ale neskutočne hlboký zážitok v nás ostane to, že pár hodín pred našim príchodom sa narodil zubor. Vidieť ako sa mamka stará, aby ho uchránila, ako sa snažila, aby sa malinké postavilo na nôžky v nás zanechalo obrovský zážitok!

Mgr. Ingrit Őlschlägerová
Mgr. Barbora Lešková


Park Miniatúr v Podolí 1.A

25.5. sme mali celodenný výlet, ktorý sa nám vydaril...

Plavecký výcvik žiakov 1.ročníka

V týždni od 19. mája do 27. mája 2022 žiaci 1.ročníka absolvujú plavecký kurz. Koná sa v priestoroch plavárni Pasienky pod vedením skúsených inštruktorov plávania. Deti sú rozdelené do 4 družstiev a počas celého týždňa zlepšujú svoje plavecké zručnosti. Každý sa snaží a robí pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia je radosť detí z pobytu vo vode, čo je na ich tvárach aj vidieť. Malí plavci majú možnosť pokračovať v plaveckých kurzoch individuálne po skončení plaveckého výcviku.


Program MLB: Po stopách

Program bol pri Železnej studničke. Najprv sme sa s lektorom z Mestských lesov v Bratislave, pánom Nogom, rozprávali o tom, ktoré zvieratá tam žijú a aké majú otlačky končatín. Potom sme sa presunuli ku lesu a tam sme sa rozprávali o vtákoch, ako vyzerajú ich hniezda a následne sme si v skupinách vyskúšali hniezdo vytvoriť z materiálu, ktorý sme našli v okolí. Na ďalšom mieste nám lektor ukázal parohy srnca, jeleňa a daniela. Na poslednej zastávke sme rozpoznávali lesné zvieratá podľa trusu. Naučila som sa rozpoznávať zvieratá podľa stôp, dozvedela somsa, že kliešť je najnebezpečnejší v lese, že drozd plavý používa blato na upevnenie hniezda, že parohy sa zhadzujú a roky nie a spoznávať zvieratá podľa trusu. Všetko sa mi veľmi páčilo!

Barborka Soboličová, V.C

Bowling

Športovým zápolením sme budovali naše vzájomné vzťahy, tešili sa z úspechov druhých a prežívali radosť z pohybu a spolupatričnosti.

Projekt: Ideme hrať ping -pong

Environmentálne vyučovanie v 3.B

V štvrtok 12.5.2022 sa deti z 3.B vybrali spolu so svojou p. učiteľkou a p. vychovávateľkou na zážitkové environmentálne vyučovanie s názvom "Dolu hlavou" - netopiere.
Vyučovanie prebehlo na Železnej studničke a po lese nás sprevádzal skúsený odborník na netopiere Michal Noga. Na prednáške sme sa dozvedeli aké druhy netopierov existujú, ako žijú, čím sa kŕmia a veľa ďalších zaujímavých informácií o ich živote. Zvládli sme výšľap k bývalému vojenskému bunkru, ktorý v súčasnosti slúži ako zimovisko pre netopiere a aj sme sa z neho vyšplhali po rebríku von. Videli sme najmenšieho netopiera, ktorý sa zmestí do zápalkovej škatuľky. Ale nie živého, len takého z plste, aby nás neuhryzol :) Povedali sme si aj o najnebezpečnejších živočíchoch, ktoré na nás v lese číhajú - kliešťoch. Okrem iného sme počas lesnej prechádzky narazili na malého slepúcha, rôzne pavúky, žabu, vtáčiky a našli sme aj vzácne pierko z kukučky. Tento deň sme si naplno užili a zase sme sa dozvedeli niečo nové o našej krásnej prírode.
Mgr. Barbora Lešková
Mgr. Ingrit Ölschlägerová 

Minihádzanársky turnaj

V utorok 10.5.2022 sa naši minihádzanári zúčastnili turnaja v rámci projektu Športom za duševné zdravie detí, ktorý organizuje ŠKP Bratislava. Na turnaji nás reprezentovali deti v troch kategóriach a v štyroch družstvách. Jedno družstvo v kategórii 1.-2. ročník, dve družstvá 3.-4. ročník a jedno družstvo 5.-6. ročník. Všetky deti hrali najlepšie ako vedeli, predviedli všetko, čo sa doteraz na krúžku naučili a z každého streleného gólu mali veľkú radosť. 1.-2. ročník obsadil 7.miesto, 3.-4. ročník 5.miesto a naši šiestaci obsadili skvelé 2.miesto a vybojovali za svoj krásny výkon pohár. Ďakujeme ŠKP za super turnaj a už sa tešíme na ďalší :)
Mgr. Barbora Lešková
Mgr. Peter Vavák 

Deň Zeme - EKOkonferencia 2022 v ZŠ Mierová

22. apríl - Deň Zeme - je od roku 1990 celosvetovo ekologicky motivovaný sviatok venovaný Zemi, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Aj v našej škole sa už dlhšie venujeme tejto problematike. Prostredníctvom besied, návštevou filmových festivalov zameraných na ekológiu, separovaním, zakomponovaním environmentálnej výchovy ako prierezovej témy do vyučovacieho procesu, voľnočasovými aktivitami, povzbudzovaním zamestnancov a žiakov k výmene automobilovej dopravy do školy za pešiu, resp. bicyklom či kolobežkou... motivujeme zamestnancov, žiakov aj rodičov našej školy byť k našej Zemi priateľský.

Tento rok v našej škole ku Dňu Zeme OZ PLanet Lover v spolupráci s našimi žiakmi a učiteľmi zorganizovalo 1. ročník EKOkonferencie. Tento deň sme sa venovali dôležitým témam týkajúcich sa klimatickej zmeny - jednej z najťažších aktuálnych kríz, ktorým čelí naša planéta. Pozvaní hostia prednášali na témy, ktorým sa už dlhodobo venujú:

- OLYMPIZMUS A UDRŽATEĽNOSŤ - Danka Barteková, športovkyňa a olympionička

- POTRAVINOVÝ ODPAD - Zuzana Madajová, programová koordinátorka OZ Free Food

- PÔDA - Andrea Baginová, dobrovoľník CONSCIOUS PLANET

- Z MIEROVEJ DO AMSTERDAMU - Tamara Kaňuchová, bývala žiačka našej školy, venuje sa udržateľnosti.

Žiakom sa zaujímavé a pútavé rozprávanie hostí páčilo, mnohokrát ich nové informácie o stave našej planéty prekvapili a nemilo zaskočili.

Okrem prednášok bolo súčasťou aktivít sledovanie dokumentárneho filmu PLASTIC OCEAN, dokument o novinárovi a medzinárodnom tíme výskumníkov, ktorí spoločne preskúmali krehký stav oceánov. Okrem alarmujúcej pravde o plastovom znečistení však snímka ponúkla aj viaceré riešenia, ktoré môžu oceánom a najmä zvieratám v nich žijúcich výrazne pomôcť.

Veľmi zaujímavou časťou dňa boli praktické pokusy, kde si žiaci pod vedením učiteľov a starších žiakov vyskúšali, ako môžeme šetriť našu prírodu:

- ALTERNATÍVNE ZDROJE - Ing. Marián Marton

Pri tomto pokuse si žiaci pod vedením pána učiteľa prakticky ukázali, aká je spotreba elektrickej energie pri 3 rôznych žiarovkách a koľko by zaplatili za rok za žiarovku v ich izbe. Ďalším pokusom chcel pán učiteľ žiakom priblížiť, ako vieme využiť slnečnú energiu na výrobu elektrickej energie. Ukázal im systém Fotovoltaický panel + menič, ktorý nám zapožičala firma Solárny Dom s.r.o Trnava. V ďalších ukážkach žiakom priblížil možnosti využitia a premeny energie, napríklad Dynamo, ako koncentrovať slnečnú energiu cez zrkadlá, Van der graafov generator ...

- PÔDA - RNDr. Erika Piovarčiová

Úvodom aktivity sa žiaci oboznámili so základným pojmami: pôda, pôdotvorný proces, pôdne typy, pôdne druhy, vlastnosti pôdy, úrodnosť pôdy. Následne v skupinách zisťovali pôdny druh, pH, obsah uhličitanov a dusičnanov pridelenej pôdnej vzorky, aké pôdy sa nachádzajú v Bratislavskom kraji a okrese Bratislava II, ktoré živočíchy žijú v pôde. Svoje zistenia prezentovali spolužiakom.

- EKOLOGICKÉ ČISTENIE domácich spotrebičov - Ing. Monika Kulíková

Chemikálie alebo mäkká chémia? To bolo hlavným mottom pokusov pani učiteľky chémie. Ekologické čistenie je alternatívnou cestou k zlepšeniu zdravia. Prospešné je aj vtedy, ak máme v domácnosti napr. alergikov, pri ktorých používanie prostriedkov na báze chémie môže ochorenia zhoršiť. Veľa chemických prípravkov obsahuje farbivá a nachádzajú sa v nich aj sulfáty - čo sú soli, ktoré znečisťujú vodné toky.

Naše babičky, prababičky vedeli svoju domácnosť vyčistiť bez používania chemických prostriedkov.

Najúčinnejšími pomocníkmi pri ekologickom čistení sú ocot, sóda bicarbóna, citrón, usadenina z kávy či Coca cola.

Používaním týchto prírodných látok chránime nielen životné prostredie, ale aj finančne ušetríme v našej domácnosti.

Pre zaujímavosť si vyskúšajte doma, čo si mohli vyskúšať žiaci v našej škole:

Octom vieme výborne vyčistiť a odstrániť vodný kameň v rýchlovarnej kanvici, ale aj účinne nám dokáže likvidovať zápachy a mikróby.

Citrón Vám očistí digestor, škvrny v dreze, ale aj na oblečení. Môžete si pripraviť zmiešaním citrónovej šťavy a vody roztok 1:1, ktorým prevoniate svoju domácnosť. Citrusy bielia, odstraňujú nečistoty a voňajú. Vedeli ste, že usadeninu z kávy nemusíte vyhodiť? Stačí ju vložiť do otvorenej nádoby do chladničky, mrazničky a poslúži na odstránenie zápachu. Vyčistíte s ňou aj pripálený hrniec. Popísaný odev fixkou, či popísané steny vyčistíte pastou zo sódy. Sóda bicarbóna si dokáže poradiť so špinavou rúrou na pečenie. Vyčistíte s ňou aj mikrovlnku, škvrny na žehličke. Na záver máme účinný tip, ako vyčistiť upchatý odtok. Stačí, keď nasypeme do odtoku kypriaci prášok do pečiva, prilejeme Coca colu, necháme pôsobiť. Coca colou očistíme aj usadeninu v šálke, škvrny od krvi, dokonca aj hrdzu.

- UHLÍKOVÁ STOPA - žiaci VIII. ročníka

Na úvod starší spolužiaci viedli so žiakmi rozhovor, čo potrebujú k životu, ako často nakupujú, kam cestujú,... Vysvetlili si pojem "ekologická stopa" - čo je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Neskôr si v skupinách zisťovali z obalov potravín krajinu pôvodu, vyhľadali krajinu na mape a vypočítali, akú vzdialenosť musela prekonať, kým sa dostala na náš stôl. Spoločne potom hľadali "najväčšiu cestovateľku". Práca s internetom: https://www.ekostopa.sk/ - krátkym dotazníkom zistili vlastnú ekologickú stopu.

Motto roku 2022 znie - Investujme do našej planéty! Môžeme prispieť aj my? Stačí pár jednoduchých zmien: obmedzme používanie plastov, šetrime vodou, kupujme lokálne potraviny, používajme prírodné hnojivá, zapájajme sa do dobrovoľníckych činností... Nečakajme na ďalší Deň Zeme, začnime dnes a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších, urobme si z týchto aktivít malé, ale trvalé zvyky! Veríme, že sme touto aktivitou - EKOkonferenciou motivovali našich žiakov a prostredníctvom nich ďalších ľudí z ich okolia, ktorí ešte váhali.

Mgr. Mária Koplíková. zrš ZŠ Mierová 46, Ba