ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Aj takto sa bavíme
Aj takto sa bavíme

Snažíme sa :

• poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu

• učiť deti aktívne oddychovať

• pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú

• vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie

• podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi

• podporovať tvorivosť detí 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

      Po podrobnom rozbore a vyhodnotení výchovného programu "Ako doma" , ktorého úlohy sme plnili od 1. septembra 2017 do 30.júna 2020 vo výchove mimo vyučovania, sme dospeli k záveru, že :• Aktivity v školskom klube detí nám dávali priestor na uplatnenie prostriedkov zážitkovej pedagogiky vo výchovnej činnosti.• Hra, sledovanie filmu, čítanie knihy, legendy, hudba, tanec, prednášky, stretávanie sa so zaujímavými osobnosťami, exkurzie a výlety patrili do nášho výchovného programu a boli prostriedkom motivácie zážitkového učenia.• Deťom sme dopriali množstvo športových a kultúrnych aktivít.• Na základe požiadaviek rodičov sme sa deťom venovali aj počas prázdnin a víkendov.• K dosiahnutiu cieľov vo výchovnom programe bolo v spolupráci s OZ Prievoz zabezpečené veľmi dobré materiálne zabezpečenie.• Počas uplynulých rokov sa nám darilo zabezpečovať financie aj z mimorozpočtových zdrojov ( podporné zamestnanecké fondy )V tomto trende by sme chceli pokračovať aj v nasledujúcom období, a preto aj názov nášho výchovného programu ostáva nezmenený: "AKO DOMA"

Takto vyrábame
Takto vyrábame

Naše zorganizované akcie nájdeš TU

Režim ŠKD:

Ranná prevádzka - klubovňa /6:30 - 7:45/

 Činnosť v oddeleniach /koniec vyučovania - 16:00/

 Záverečná prevádzka - klubovňa /16:00 - 17:00/

Vychovávatelia ŠKD:

Bc. Tomáš Vanacký - vedúci ŠKD, 1.A

Ľubica Kontárová, 1.B

Mgr. Oľga Rovňáková, 1.C 

 Miroslav Sova, 2.A

Mgr. Ľubica Kederová, Zoé Seböová2.B  

Mgr. Jana Kardosová, 2.C

Diana Lisinovičová, 3.A

Mgr. Dominika Sliacka, 3.B

Mgr. Soňa Tomanová, 3.C

Bc. Erika Matalíková,  4.A,B

Dana Barteková, 4.C,B KONTAKT:

skdmierova.ba@gmail.com

Poplatky: 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v školskom klube detí v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 6/2023 zo dňa 28.03.2023, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov. Opatrenie MPSVaR SR č. 220/2023 Z. z. stanovilo výšku životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa s účinnosťou od 1. júla 2023. V nadväznosti na uvedené je potrebné pristúpiť ku zmene stanovenia výšky príspevkov pre školský rok 2023/2024 nasledovne:

mesačný poplatok za ŠKD 40,00 €.

  • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v školskom klube detí podľa § 114 uhrádza zákonný zástupca žiaka odstavec 7) výška príspevku stanovená VZN.

  • Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD na školský rok sa vyberá dopredu v termíne buď mesačne vždy najneskôr do 10. príslušného kalendárneho mesiaca alebo podľa finančných možností rodičov naraz za september – december za rok 2023 sumu 160 € posledná splátka najneskôr do 10.12.2023 a január – jún 2023 sumu 240 € posledná splátka najneskôr do 10.06.2024.

  • Platenie príspevku za pobyt žiaka v ŠKD je hradené bezhotovostnou platbou na príjmový účet organizácie vo VUB na účet

IBAN SK89 0200 0000 0016 4012 5658

(v poznámke pri úhrade, musí byť uvedené meno žiaka a nie rodiča).

Variabilný symbol: trieda žiaka (1, 2, 3, 4) prosím VS dodržať

Konštantný symbol: 0308

Do popisu transakcie: meno a priezvisko dieťaťa (nie vždy sa zhoduje s majiteľom účtu) a trieda (1A,2A,3A .........). Bezpodmienečne žiadam dodržať dané informácie. 


Číslo rozhodnutia: 1/2023                                   Dátum vydania: 04.09.2023

                                                                           Miesto vydania: Bratislava

Hromadné rozhodnutie

Riaditeľ Základnej školy Mierová 46, Bratislava – Ružinov, podľa § 5 ods. 1 a ods. písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2. ods. vyhlášky Ministerstva školstvá, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.22/2022 Z. z. o školských a výchovno-vzdelávacích zariadeniach na základe žiadosti rodiča

prijíma

na výchovnú činnosť ŠKD v Základnej škole Mierová 46, Bratislava, žiakov 1. – 6. ročníka podľa zoznamu žiakov zaradených do oddelení v ŠKD v školskom roku 2023/2024.

Určuje

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v školskom klube detí v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 6/2023 zo dňa 28.03.2023, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov. Opatrenie MPSVaR SR č. 220/2023 Z. z. stanovilo výšku životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa s účinnosťou od 1. júla 2023. V nadväznosti na uvedené sa výška príspevkov pre školský rok 2023/2024 nasledovne: mesačný poplatok za ŠKD 40,00 €. Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD na školský rok sa vyberá dopredu v termíne buď mesačne vždy najneskôr do 10. príslušného kalendárneho mesiaca alebo podľa finančných možností rodičov naraz za september – december za rok 2023 sumu 160 € posledná splátka najneskôr do 10.12.2023 a január – jún 2023 sumu 240 € posledná splátka najneskôr do 10.06.2024. Platenie príspevku za pobyt žiaka v ŠKD je hradené bezhotovostnou platbou na príjmový účet organizácie vo VUB na účet IBAN SK89 0200 0000 0016 4012 5658 (v poznámke pri úhrade, musí byť uvedené meno žiaka a nie rodiča). Variabilný symbol: trieda žiaka (1, 2, 3, 4) prosím VS dodržať. Konštantný symbol: 0308. Do popisu transakcie: meno a priezvisko dieťaťa (nie vždy sa zhoduje s majiteľom účtu) a trieda (1A,2A,3A .........).

Odôvodnenie: Na základe záväznej prihlášky žiaka do ŠKD od zákonných zástupcov žiakov.

Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné, nemožno sa proti nemu odvolať.

Bc. Tomáš VANACKÝ                                                   Mgr. Tomáš NOVÁK

     vedúci ŠKD                                                                     riaditeľ školy