AKTUALITY

Vážení rodičia, milé deti,Žiacka školská rada pri ZŠ Mierová 46 a školská knižnica vyhlasuje súťaž "Leto s knihou","čítajte vždy a všade", pri čítaní na netradičnom mieste (les, stan, lúka......) sa odfoťte a super fotografiu pošlite na adresu:
ziackaskolskarada.zsmierova@gmail.com Ďakujeme kníhkupectvu Artforum za podarovanie kníh od ukrajinských vydavateľstiev pre naše deti.Vážení rodičia,28. apríla (štvrtok) sa koná Deň narcisov. (I naša škola sa do neho aktívne zapája - podľa stavu u vás). Ak sa rozhodnete prispieť na podporu tejto zbierky, účelom ktorej je získať zdroje na celoročnú adresnú pomoc onkologickým pacientom v rôznych formách, ale tiež na edukácii verejnosti - predovšetkým mladej generácie - smerom k prevencii, Liga proti rakovine naším prostredníctvom tlmočí svoje veľké poďakovanie. Narcis je symbolom podpory a spolupatričnosti už 26 rokov. Príspevok do zbierky je dobrovoľný, v ľubovoľnej sume. Ďakujeme. Do 6.5. je možné podporiť zbierku zaslaním SMS na 848 v hodnote 3,- Eurá.

ĎAKUJEME


PONÚKAME PRÁCU NOVÝM KOLEGOM:

- vychovávateľ/ka v ŠKD

- učiteľ/ka na I. stupeň ZŠ

- učiteľ ANJ, NEJ a INF na II. stupeň ZŠ

- učiteľ GEO na II. stupeň

Dátum nástupu: 01.09.2022

Záujemcovia kontaktujte školu telefonicky: 02/43 29 21 80

mailom: zsmierova.ba@gmail.com
Základná škola Mierová 46 821 05 Bratislava II IČO 31780750

S M E R N I C A

o úhrade poplatkov za Školský klub detí

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v školskom klube detí v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 25/2020, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách školských zariadeniach v pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov. Opatrenie MPSVaR SR č. 224/2021 stanovilo výšku životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa s účinnosťou od 1. júla 2021. V nadväznosti na uvedené je potrebné pristúpiť ku zmene stanovenia výšky príspevkov pre školský rok 2021/2022 nasledovne: mesačný poplatok za ŠKD 17,50 €

1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v školskom klube detí podľa § 114 uhrádza zákonný zástupca žiaka odstavec 7) výška príspevku stanovená zákonom.

2. Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD na školský rok sa vyberá dopredu v termíne buď mesačne vždy najneskôr do 10. príslušného kalendárneho mesiaca alebo podľa finančných možností rodičov naraz za september - december za rok 2021 sumu 70 € posledná splátka najneskôr do 10.12.2021 a január - jún 2022 sumu 105 € posledná splátka najneskôr do 10.06.2022.

3. Platenie príspevku za pobyt žiaka v ŠKD je hradené bezhotovostnou platbou na príjmový účet organizácie vo VUB na účet

IBAN SK89 0200 0000 0016 4012 5658

v poznámke pri úhrade, musí byť uvedené meno žiaka a nie rodiča.

Variabilný symbol: trieda žiaka/1,2,3,4........./ prosím VS dodržať

Konštantný symbol: 0308

Do popisu transakcie: meno a priezvisko dieťaťa /nie vždy sa zhoduje s majiteľom účtu / a trieda 1A,2A,3A......../. Bezpodmienečne žiadam dodržať informácie.

Táto smernica nadobúda platnosť dňom 1. septembra 2021 Bratislava 19.7.2021

Bratislava 19.7.2021                                                                                                           Mgr. Tomáš Novák

Vyhotovila: Tomšová                                                                                                                riaditeľ školy 


POZOR, ZMENA!

VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školských jedálňach od 1.9.2021

Vážení rodičia, v súvislosti s právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách

v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej "Zákon o dotáciách") je nutné riešiť termínované úlohy,

ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie - t. j. príspevky na "obedy zadarmo" - na

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole (ZŠ)

a v poslednom ročníku materských škôl (MŠ), tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali

doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona

o dotáciách a získanie dotácie - príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za

každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť

a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady

na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022. Bez

takejto vzájomnej spolupráce sa nám to nepodarí a hrozí, že by deti/ žiaci nemuseli dotáciu

dostať.

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancov v ZŠ a MŠ, žiadame

rodičov, aby najneskôr do 30.7.2021 priniesli na MÚ Bratislava-Ružinov Ing. Navrátilovej,

dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom

rozsahu:

 Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy

životného minima.

 Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na

vyživované dieťa.

Tieto potvrdenia vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Z potvrdení musí byť zrejmé:

Názov MŠ alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu,

rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.

V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení,

okamžite túto skutočnosť nahláste na MÚ Bratislava-Ružinov Ing. Márii Navrátilovej, Odd.

ekonomiky rozpočtových organizácií a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným

vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

Oddelenie školstva, kultúry a športu MČ Bratislava- Ružinov


OZNAM ŠJ

Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách

sa od začiatku augusta 2021 skončí

Vážení rodičia,

z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 26.11.2020 vyplýva, že od 01.08.2021 dochádza k zrušeniu finančnej podpory stravovania žiakov zo strany štátu, tzv. " obedy zadarmo."

Dotácia na stravovanie sa naďalej poskytne na každé dieťa materskej školy a žiaka základnej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

To znamená, že pre všetkých ostatných stravníkov bude mesačný poplatok vypočítaný z priemerného počtu pracovných dní mesiacov školského roku, a to nasledovne:

1. stupeň: 1,21 + réžia 0,65 € = 1,86 x 20 dní = 37,20 €

2. stupeň: 1,30 + réžia 0,65 € = 1,95 x 20 dní = 39,00 €

Úhradu je potrebné vykonať vždy do 21. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Za včas odhlásené obedy ( do 7:30 hod. aktuálneho dňa ) sa poplatok nezapočítava.

Odoberanie neodhlásených obedov do nádob nie je možné ani v prvý deň neprítomnosti.

Skontrolujte si, prosím, na www. e-skoly.sk, či má žiak k začiatku nového školského roka na konte sumu aspoň 37,20 €, resp. 39,00 €, inak mu strava nebude poskytnutá a je potrebné ho z obedov odhlásiť až do zapísania platby na jeho stravovací účet. Ak nemáte prístupové heslá, napíšte mi.

Takisto si , prosím, sledujte priebežne výšku konta stravníka a dopĺňajte tak, aby vždy postačovala na ďalšiu objednanú stravu.

V prípade zmien vás budeme ihneď informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

Ďakujem, s pozdravom,

Jarmila Šimeková,

vedúca školskej jedálne.

ZŠ Mierová 46 Bratislava