INFORMÁCIE


NOVÉ informácie ohľadom stravovania v školskej jedálni

Od 02.09.2020 budú automaticky na obedy prihlásení stravníci z predchádzajúceho školského roka s finančným pokrytím réžie na september a kladným konečným stavom konta stravníka. Žiaci 1. ročníka a noví stravníci budú prihlásení od 03.09.2020 na základe zápisného lístka stravníka, odovzdaného pri overovaní údajov na zápis do školy. Obed sa podáva každý deň počas školskej dochádzky od 11:45 do 14:00 hod.

Prihlásiť / odhlásiť stravu je možné najneskôr do 07.30 hod. aktuálneho dňa nasledujúcimi spôsobmi:

-on-line na stránke školy: www.zsmierovaba.edu.sk, školská jedáleň, aktuálny jedálny lístok

-mobilom cez aplikáciu eSKOLY.SK

-na web-stránke: www.eskoly.sk

prihlásením sa na konto žiaka. Pripomeniem postup:

1/ nastaviť školu cez okienko OBEC: Bratislava, Mierová 46

2/ do okienka Meno vložíme 5. údaj zľava z ústrižku, ktorý ste už obdržali

3/ do nasledujúceho okienka vložíme 6. údaj zľava z ústrižku, ktorý ste už obdržali

Pri jednotlivých dňoch sú biele štvorčeky s predznačenou fajočkou. Pri odhlásení stravy treba fajočku klikom odstrániť, štvorček zostane biely. Znovu prihlásiť = klik, znovu sa objaví fajočka.

Pri odchode na inú školu, pre dlhodobé odhlásenie, alebo nastavenie špeciálneho režimu stravovania kontaktujte, prosím, vedúcu jedálne.

Na konte stravníka nájdete vľavo dolu aj položky Konečný stav stravníka a Réžia. Kladné sumy sú tie, ktoré sú vám ešte k dispozícii, mínusové treba uhradiť. Pokiaľ je ale konečný stav stravníka postačujúci, vedúca školskej jedálne môže sumu za réžiu na konci aktuálneho mesiaca stiahnuť z tejto položky .

Ak sa žiak vyučovania nezúčastní, treba ho odhlásiť.

Stručne zhrniem podmienky, ktoré je treba dodržať, aby vám nevznikla povinnosť zaplatiť prihlásený obed ( 1,21 € - I. stupeň, 1,30 € - druhý stupeň ):

1./ Žiak sa preukázateľne zúčastní vyučovacieho procesu, v ten deň musí byť teda do 14.00 hod. zaznačená jeho prítomnosť v škole v elektronickej triednej knihe.

2./ Žiak preukázateľne (čipom) obed odoberie.

NOVÉ PODMIENKY PRE STRAVOVANIE:

• Odhlasovanie / prihlasovanie je možné do 7:30 hod. aktuálneho dňa horeuvedeným spôsobom

• Odoberanie obedov do nádob je zrušené

• Pre vyzdvihnutie detí nevstupujte do budovy školskej jedálne, čaká sa výlučne vonku

• ČIP - pri strate čipu, poškodení a pod. je potrebné si zakúpiť nový čip - typ kľúčenka RFID Unique 125 kHz ACM-ABS003BK v kľúčovej službe ( napr. obchodný dom Retro ). Následne tento čip treba nakódovať u vedúcej ŠJ. Za čip sa peniaze nepreplácajú, ani nevracajú.

• Pri mínusových kontách, resp. ak réžia k 1. dňu nového mesiaca nie je uhradená, žiakovi nebude strava poskytnutá ( podrobnejšie viď oddiel Platby ).

Platby:

Príspevok na stravovanie - réžiu 13 € zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred tak, aby bol na stravovací účet pripísaný najneskôr do 21. dňa predchádzajúceho mesiaca, aby platba mohla byť včas priradená - formou trvalého príkazu, internetbankingu , poštovou poukážkou, alebo vkladom na účet ( poplatok banke pri vklade na účet 2,70 € škola do platby nezarátava), pričom platba musí byť dobre identifikovateľná.

Pri úhrade je preto potrebné do správy pre adresáta uviesť aktuálnu triedu, meno a priezvisko žiaka a do kolónky variabilný symbol osobné číslo žiaka pre párovanie platieb ( osobné číslo = VS posledné číslo vpravo na ústrižku, ktorý ste už v minulosti obdržali ). Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 30. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci. V prípade neskorého odovzdania ústrižku ( neskorého odoslania platby) bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ ( platba priradená do systému ).

Odporučenie k platbám: pri vklade hotovosti v banke dbajte prosím na to, aby bankový úradník pri zadávaní do ich systému uviedol priezvisko a meno žiaka ( mená zákonných zástupcov a žiakov sa často líšia ). Platbu z inej banky než VÚB realizujte minimálne 2 dni vopred, nakoľko spracovanie údajov bankou istý čas trvá.

Prostredníctvom konta stravníka si, prosím, kontrolujte finančný stav a odobraté/neodobraté obedy.

Mechanizmus odhlasovania:

Zaevidovaní stravníci budú automaticky prihlásení na celý mesiac. Spôsoby odhlasovania sú uvedené hore v texte. Telefonické a mailové odhlasovanie obedov nie je možné.

Dni prázdnin, voľna, sviatkov a riaditeľského voľna odhlasuje za celú školu vedúca školskej jedálne. Ohľadom odhlasovania stravy pri výletoch a pod. budete informovaní zodpovedným pedagógom.

Ďakujem

J. Šimeková, vedúca ŠJ

Bankový účet pre školskú jedáleň: 1645897251/0200
Iban: SK 0302 0000 0000 164 589 7251