Vážení rodičia budúcich prváčikov,

venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám:

- v termíne od 08.04.2024 od 8,00 hod do 11.04.2024 do 24,00 hod vyplňte elektronickú prihlášku (bude sprístupnená na web sídle len v tomto termíne) - je žiaduce, aby údaje o dieťati a ZZ boli uvedené v tvare totožnom ako sú v rodnom liste a OP

- ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, vyplní prihlášku osobne počas zápisu s asistenciou pedagógov

- zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Mierová 46, BA sa koná prezenčne

12.04.2024 od 14,30 – 18,00 hod

13.04.2024 od 8,00 – 12,00 hod

- na zápis aj s dieťaťom prídu obaja zákonní zástupcovia (ZZ)

- na zápis doneste vyplnený, podpísaný oboma ZZ a vytlačený dotazník (viď prílohy)

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa na dotazníku sa nevyžaduje len v prípade:

  • ak jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností  (doložiť doklad, napr. neoverenú kópiu rozhodnutia súdu…),
  • ak jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (doložiť potvrdenie od všeobecného lekára),
  • ak zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou,
  • ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

- je potrebné k nahliadnutiu doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz ZZ

- v jednotlivých miestnostiach prebehne overenie údajov poskytnutých ZZ a krátka aktivita s deťmi

- podmienky pre žiadosť výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  (pre dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku):

žiadosť o povolenie predčasného zaškolenia zverejnené na webovom sídle školy prílohy: (doručiť do 4 týždňov od konania zápisu)

súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie

súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

- ak uvažujete o tom, že vaše dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ste povinní o tejto skutočnosti informovať počas zápisu aj riaditeľa základnej školy (viď prílohy)

- ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, ZZ predloží riaditeľovi príslušnej základnej školy fotokópiu tohto rozhodnutia bezprostredne po jeho získaní

- keď bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2024.

Vážení rodičia, milé deti, tešíme sa na Vás a veríme, že si tento deň s nami užijete.


Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

 - informácie k zápisu do 1. ročníka a úvodného ročníka základnej školy

 

Milí kolegovia, rodičia, deti

v rámci roka solidarity v našej škole sme nadviazali spoluprácu s OZ Klub Donna Rosi, ktoré spolupracuje s Nadáciou detského kardiocentra (NDK). Tá už tri desiatky rokov podporuje malých pacientov, ktorí bojujú s ochorením srdca.

Klub Donna Rosi má zriadené dve chránené dielne, v ktorých zo zbytkov textilného materiálu zhotovuje srdiečkových anjelikov. Ak by ste aj vy chceli čo najviac spríjemňovať pobyt malých pacientov počas ich hospitalizácie, môžete tak teraz spraviť dvoma spôsobmi:

  • zakúpiť si srdiečkového anjelika pre seba, resp. pre vám blízku osobu,
  • zakúpiť srdiečkového anjelika priamo pre niektorého detského pacienta hospitalizovaného na detskej kardiológii na Kramároch v Bratislave.

Odporúčaná suma je 10 €. Výťažok v oboch prípadoch poputuje pre Nadáciu detského kardiocentra.

Tento typ spolupráce posilňuje v žiakoch od skorého veku prejav solidarity k rovesníkom, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa bežného života, ktorí sú mnohokrát dlhodobo odkázaní na nemocničné prostredie. Veľakrát potrebujú pomoc zvonka - na zakúpenie pomôcok, hračiek, kreatívnych hier na odpútanie bolesti, ale aj bolesti z nedostatku blízkej osoby.

OZ Klub Donna Rosi, ktoré tiež pomáha už len tým, že zamestnáva invalidné šičky v CHD, už niekoľko rokov spolupracuje s NDK a tak pomáha chorým malým pacientom trpiacim nielen diagnózou, ale veľakrát aj odlúčením od svojich blízkych. Už vopred je vďačné za akúkoľvek podporu od zdravých školákov, ktorí ešte nezarábajú a podelia sa so svojím vreckovým, ale aj dospelých, ktorí radi prispejú na tak dobrú vec.

Srdiečkových anjelikov si môžete zakúpiť napr. pred TA, pri zápise budúcich prváčikov, respektíve počas určených dní (termíny budú včas oznámené).

KAŽDÉMU DARCOVI ZO ĎAKUJEME

Viac informácií o OZ Klub Donna Rosi:

https://www.klubdonnarosi.eu/

Viac informácií o Nadácii detského kardiocentra:

https://nadaciadkc.sk/