SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Mierová 46, Bratislava


Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ), Mierová 46, Bratislava

Kontakt: riaditeľka SZUŠ Mierová 46 Bratislava, 0911/126364
Email: szus.mierova@gmail.com
Web: www.zsmierova46.sk , nové webové sídlo – klik Viac - klik SZUŠ- klik Info o škole

Umelecká činnosť - na youtube zadať : SZUŠ Mierová 46 Bratislava - videá

Naše motto:

" Výchova umením "

" Učíš sa vážiť si seba aj druhých "

" Je jedno akému druhu umenia sa venuješ, dôležité je, že robíš niečo pre seba čo Ťa napĺňa, a tak si vytváraš svoje vnútorné bohatstvo "

Základné informácie

SZUŠ Mierová 46, Bratislava bola zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR so začatím činnosti od 1.9.2007. Priamo v priestoroch ZŠ Mierová 46 Bratislava prebieha v poobedňajších hodinách vyučovanie v jednotlivých umeleckých odboroch.

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým, alebo umeleckým zameraním. Vyučovanie prebieha podľa platných učebných plánov, osnov schválenými MŠ SR, ktoré sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy.

SZUŠ Mierová 46 poskytuje základné umelecké vzdelanie v tanečnom, hudobnom, literárno dramatickom a výtvarnom odbore. Prijímacie talentové skúšky sa konajú – máj, jún, alebo v mesiaci september. Zápis a talentovky- začiatok septembra.

Na SZUŠ Mierová 46 Bratislava sú:

 • tanečný odbor (vek od 6 rokov)
 • hudobný odbor (vek od 6 rokov, hra na husle, klavír, flauta, gitara, spev, akordeón )
 • literárno-dramatický odbor (vek od 6 rokov)
 • výtvarný odbor (vek od 6 rokov)

Štúdium pozostáva :

 • prípravného štúdia (PŠ)
 • I. stupňa základného štúdia- ISCED 1B, ISCED 2B
 • II. stupňa základného štúdia
 • štúdia pre dospelých – študujúcich (ŠPD)

V tanečnom odbore okrem základných - povinných predmetov, ktoré sú stanovené pre jednotlivé ročníky, budú prebiehať voľné vyučovacie hodiny, ktoré umožňujú aj rozvoj iných tanečných techník podľa špecializácie pedagóga a záujmu žiakov, alebo v rámci repertoáru – tanečnej praxe – tvorba a nácvik choreografií, súborová práca.

Poplatky školský rok 20223/2024 :

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom – ďalej len príspevok /školné / sa nezvyšuje :

1. Zápisné 10 eur platia novoprijatí žiaci / platí sa len raz /

2. Príspevok sa platí v presne stanovených termínoch:

 • - možnosť uhradiť 1. polrok (5 mesiacov, september až január) do 15.9 daného školského roka

- možnosť uhradiť celý školský rok / 10 mesiacov september až jún /

- možnosť uhradiť na 2 splátky : 1. splátka – ½ príspevku do 15. 9. 2023

2. splátka – ½ príspevku do 15.11. 2023

 • - možnosť uhradiť 2. polrok (5 mesiacov, február až jún) do 15.1. daného školského roka

- možnosť uhradiť na 2 splátky : 1. splátka – ½ príspevku do 15.1. 2024

2. splátky – ½ príspevku do 15. 3. 2024

Uhradiť na :

  • školský účet v Tatra banke č.úč.: SK0411000000002624174315,(8núl), nie poštovou poukážkou !
  • variabilný symbol – 1P / alebo 2P/ 2023-24
  • popis, info pre príjemcu – meno a priezvisko žiaka( nie rodiča!!!) a skratka príslušného umeleckého odboru! :
   tanečný odbor- TO, hudobný odbor – HO, výtvarný odbor – VO, literárno dramatický odbor – LDO

/ napr.: Anna Malíčková HO /

Uvedený príspevok platí pri Čestnom vyhlásení-daný našej škole /súčasť Elektronickej Prihlášky / :

TO............................................................................... 145€ (5 mesiacov) 29€ na mesiac
HO ……………………………………………………………………………… 160€ (5 mesiacov) 32€ na mesiac
VO............................................................................. 145€ (5 mesiacov) 29€ na mesiac
LDO - prípravné štúdium............................................... 60€ (5 mesiacov) 12€ na mesiac

LDO – od 1. ročníka…………………………………………………………120 ( 5 mesiacov) 24 eur na mesiac

BEZ ČESTNÉHO VYHLÁSENIA / súčasť Elektronickej Prihlášky / JE MESAČNÝ PRÍSPEVOK !!! :

TANEČNÝ, VÝTVARNÝ= 70 eur; LDO PŠ= 38 eur, LDO 1. ročník = 58 eur, HUDOBNÝ ODBOR = 100 eur

3. Za vynikajúce výsledky v príslušnom školskom roku má možnosť najlepší žiak získať 50 % zľavu z príspevku v prvom , alebo druhom polroku na budúci školský rok. Je to na návrh pedagóga a skúšobnej komisie v závere školského roka, kde sa zároveň hodnotí celoročná práca žiaka ( koncerty, súťaže – celoslovenské,medzinárodnou účasťou, výstavy, akcie školy, prístup k nácvikom a domácej príprave, správanie k spolužiakom a pedagógom, dochádzka)

4. Zákonní zástupcovia sú povinní uhradiť príspevok za čas návštevy školy svojho dieťaťa.

Žiakom sa budú venovať výborní pedagógovia vo svojom odbore, ktorých práca baví a budú pokračovať pri tvorbe zdravej študijnej klímy a pestovaní bipolárnej interakcie medzi pedagógom a žiakom. Kontakt pedagóga s rodičom e- mailom, pri akciách školy / súťaže, otvorené hodiny, koncerty, vystúpenia / Žiakov SZUŠ Mierová 46 Bratislava budete mať možnosť vidieť na verejných koncertoch školy, vystúpeniach, súťažiach, záverečných koncertoch školy, vernisážach , videoprezentáciach a iných akciách školy.

V čom sme iní?

 • Chcete, aby boli Vaše deti úspešné v živote, mali zdravé sebavedomie (vystupovanie na verejnosti), boli flexibilné, adaptabilné, ...
 • Ponúkame obrovskú výhodu pre zaneprázdnených rodičov, pretože sídlo máme priamo na ZŠ Mierová. Výhody: dopoludnia Vaše deti absolvujú povinnú školskú dochádzku a popoludní sa u nás venujú umeniu – výchove umením.
 • K výchove umením patria aj koncerty žiakov – vianočné, koncoročné,interné, videoprezentácia, školské súťaže a iné akcie školy, ktoré rozvíjajú potenciál , kreatívne myslenie ,osobnosť žiaka
 • U nás platíte len príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, už neplatíte navyše rodičovský príspevok

° V príspevku máte zdarma jeden videozáznam zo záverečného vystúpenia, alebo koncertu.

 • V tanečnom odbore – v príspevku je zahrnutá úhrada štartovného na súťažiach, festivaloch, nákup látok; čiastočne – šitie kostýmov, čiastočne kostýmy, rekvizity;
 • Na výtvarný odbor si deti materiál nenosia.
 • Pravidelne sa venujeme zdravému životnému štýlu, učíme deti formou hry, byť zodpovedné za svoje zdravie, podporujeme zdravú životosprávu
 • Nemusíte mať obavy, či niekoho zoženiete, aby Vám dieťa bezpečne dopravil na umelecké odbory. Náš pedagóg vyzdvihne Vaše dieťa z družiny a po skončení hodiny ho odprevadí späť.

Šetrite si čas, zdravie a rozvíjajte talent svojho dieťaťa.

!!!Dôležité UPOZORNENIE !!!

Druhý rok máme nový informačný system IZUŠ- Elektronickú Prihlášku.

Nájdete ju hneď na úvodnej stránke ZŠ Mierová/ len v septembri , potom

na stránke ZŠ Mierová- www.zsmierova46.sk– klik viac –dole klik SZUŠ / :

Elektronická Prihláška SZUŠ

! Túto Elektronickú Prihlášku – tento školský rok vypisujú len noví žiaci !

vytlačiť – podpísať a doniesť dole v uvedených termínoch .

POKRAČUJÚCI ŽIACI V ŠTÚDIU – nahlásia svojmu pedagógovi , že pokračujú

v štúdiu a v termínoch dole uvedených si prídu podpísať PRIHLÁŠKU na

na školský rok 2023/2024

Zápis  a Talentovky budú prebiehať - vchod – hlavná budova – vpravo – pred

Kanceláriou SZUŠ :

* Zápis a Talentovky : 

4.9. / pondelok/ - 12:00 – 14 :00

5.9. – 8.9. / ut.-piat./ - 13:00 - 16 :00

11.9. – 14.9. /pon. – štvrt./ - 14:00 - 17:00

Vo všetkých umeleckých odboroch vás budú kontaktovať pedagógovia e- mailom,

ohľadom rozvrhu a potrebné info.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 4.9.2023 / pondelok /! Doobeda !- Zápis len pre žiakou 1. ročníka na ZŠ :

S vytlačenou a podpísanou - Elektronickou Priháškou- od 9:00 – 11:00 –

pred kanceláriou SZUŠ. / prípadne sa zahlásiť, aby bolo voľné miesto , potom

doručiť podpísanú Prihlášku do kancelárie SZUŠ. Pre žiakov 1.ročníka na ZŠ Mierová

otvárame : hudobný odbor noví žiaci – flauta 2 ž., spev 3 ž. , klavír 2 , gitara 2 ž.

Skupinové vyučovanie - pre žiakov 1. ročníka na ZŠ - otvárame nový ročník :

tanečný odbor – max. 15 žiakov

výtvarný odbor - max. 10 žiakov

literárno dramatický odbor – max 8 žiakov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľné miesta pre žiakov od 2. ročníka na ZŠ Mierová / vek 7 r. a vyššie / :

Hudobný odbor / HO /: flauta – 2, klavír – 4, spev – 3, gitara – 2

Tanečný odbor / TO / : 1 r. 1 č. – 4 ž. / vek 7 – 9 rokov /

3 r. 1 č. – 4 ž. / vek 9 – 11 rokov /

Výtvarný odbor / VO / : 2 r. 1 č. – 1 / vek 7 – 9 rokov /

3 r. 1 č. – 2 / vek 9 – 11 rokov /

2 r. 2 č. – 2 / vek 11 – 15 rokov /

Literárno dramatický odbor / LDO / : 1 r. 1 č. – 2 / vek 7- 9 rokov /

Aktuálne informácie – pedagógovia e- mailom a sledujte - OZNAMY

TEŠÍME SA NA ÚSPEŠNÚ SPOLUPRÁCU A NOVÉ TALENTY

Úspechy našej školy SZUŠ Mierová :

 • celoslovenská tanečná súťaž H-T cup 2007, sme získali 1.miesto a 3.miesto
 • celoslovenská tanečná súťaž Gbely Beat Forum, sme získali 1.miesto
 • celoslovenská tanečná súťaž s medzinárodnou účasťou TF 2007 o cenu primátora mesta Bratislavy, sme získali 3.miesto a žiaci z materskej škôlky ocenenie poroty
 • prijali nám žiačku na Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave
 • celoslovenská tanečná súťaž H-T cup 2008, sme získali dve 2.miesta a 3.miesto
 • celoslovenská tanečná súťaž H-T cup 2009, sme získali 2.miesto
 • celoslovenská tanečná súťaž Gbely Beat Forum 2009, sme získali 3.miesto a ocenenie poroty
 • pamätný list od Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave pri príležitosti spoločného koncertu žiakov 16.6. 2010
 • celoslovenská tanečná súťaž H-T cup 2010, diplom poroty pre PŠ1 – MŠ Iľjušinova
 • celoslovenská súťaž v scénickom tanci Zlatý kľúčik – Nové Zámky 13.5.2011, špeciálne ocenenie poroty za umelecké stvárnenie choreografie
 • pamätný list od Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave pri príležitosti spoločného koncertu žiakov 17.6. 2011
 • celoslovenská tanečná súťaž My dance Myjava 22.10.2011, v kategórií junior malé choreografie sme získali 2. miesto
 • celoslovenská tanečná súťaž H-T Cup 6.11.2011 v kategórií tvorivé dielne PŠ 1 MŠ Iľjušinova získala 9. miesto
 • celoslovenská tanečná súťaž Gbely Beat Forum 12.11.2011 v kategórií scénicky tanec deti -sme získali 1. miesto
 • celoslovenská tanečná súťaž Zlatý kľúčik Nové Zámky 11.5.2012
 • v kategórii scénické tance –juniori – 2. miesto
 • v kategórií malé choreografie junior –špeciálne ocenenie poroty
 • celoslovenská tanečná súťaž "Senecká dúha" 2.6.2012, Senec, sme získali
 • v kategórií scénický tanec junior 2.miesto
 • v kategórií open choreografie junior 1.miesto
 • pamätný list od Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave pri príležitosti spoločného koncertu žiakov 13.6. 2012
 • celoslovenská tanečná súťaž My dance Myjava 20.10. 2012, v kategórií junior male choreografie sme získali 1. miesto
 • celoslovenská tanečná súťaž H-T Cup 10.11. 2012 v kategórií malé choreografie – voľný štýl- 2. miesto
 • celoslovenská tanečná súťaž " Senecká dúha " 1. 6. 2013, Senec, sme získali v kategórií open – junior Cenu poroty : Za vysokú technickú úroveň
 • pamätný list od Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave pri príležitosti spoločného koncertu žiakov 12.6. 2013
 • celoslovenská tanečná súťaž s medzinárodnou účasťou " Uniqa Summer Dance Festival " 22.6.2013 sme získali :

° v kategórií junior - skupiny scénické tance sme získali 1. miesto a 3. miesto

° v kategórií junior – jednotlivci scéniské tance sme získali 1. miesto - Anička Szalayová

° v kategórií deti – duá scénické tance sme získali 1. miesto - Janka Kmošková a Miška Ardanová

 • celoslovenská spevácka súťaž " Senecká dúha" 30.5. 2013 Senec, sme v kategórií 11 – 13 rokov získali :

1. miesto Ninka Kuchareková

3.miesto Emka Freudová

 • celoslovenská tanečná súťaž My dance Myjava 19.10. 2013 sme získali :

v kategórií deti malé choreografie 2. miesto " Zrkadlová kamarátka "

v kategórií junior open choreografie 2. miesto " Tancovala bosá "

v kategórií junior scénické choreografie 3. miesto " Láska chráni srdce "

 • celoslovenská tanečná súťaž s medzinárodnou účasťou H-T Cup 2013 Bratislava sme získali :

° v kategórií deti malé choreografie- voľný štýl 3. miesto

°v kategórií junior scénické tance 2. miesto

° v kategórií open choreografie 3. miesto

 • " Pohyb bez bariér " PBB 23.3. 2014 Bratislava sme získali :

°v kategórií deti scénické choreografie skupiny 1. miesto

°v kategórií deti open choreografie 1. miesto

°v kategórií deti scénika malé choreografie duo 1. miesto Janka Kmošková, Miška Ardanová

°v kategórií junior scénické choreografie 1. miesto

°v kategórií junior open choreografie 1. miesto

°v kategórií junior scénika malé choreografie – sólo - 1. miesto Kristínka Emma Guga

°v kategórií mládež scénika malé choreografie – sólo - 3. miesto Zuzka Szalayová

°v kategórií junior scénika malé choreografie – sólo - 4. miesto Sabinka Galbavá

 • celoslovenská spevácka súťaž " Senecká dúha " 29.5. 2014 Senec sme získali .

°v kategórií 8 – 10 rokov : 1. miesto Nikolka Nosa, 4. miesto Lucka Kvasničková

 • v kategórií 14- 16 rokov : 2. miesto Ninka Kuchareková, 3. miesto Emka Freudová
 • 18.10.2014 celoslovenská tanečná súťaž " My Dance"- Myjava : 3. miesto malé choreografie
 • 22.11.2014 celoslovenská tanečná súťaž s medzinárodnou účasťou H&T CUP 2014 :

1.miesto sólo open choreografie HVK

1. miesto duo scénika HVK

1. miesto trio open choreografie DVK

2. miesto open choreografie DVK

3. miesto sólo scénika JVK

3. miesto disco choreografie DVK

3. miesto open choreografie HVK

* 28.3.2015 postupová tanečná súťaž Pohyb bez bariér - PBB 2015 v DK Zrkadlový Háj :

1. miesto - 2 krát

2. miesto – 2 krát

3. miesto – 4 krát

* 11.4.2015 kvalifikácia tanečnej a speváckej súťaže MIA FESTIVAL – Mia dance a Mia voice-

VKP hala v Bratislava. Na MIA FESTIVAL – MEDZINÁRODNÉ FINÁLE PALÁC LUCERNA PRAHA 2015

sa nám kvalifikovalo všetkých 12 choreografií a 1 speváčka, získali sme :

Mia dance : 1. miesto – 6 krát; 2. miesto – 6 krát

Mia voice : 1. miesto – Ninka Kuchareková

 • 2.5.2015 FINÁLE celoslovenskej tanečnej súťaže PBB 2015 – VKP hala Bratislava :

2. miesto – 2 krát

3. miesto – 4 krát

* 22.5. – 24.5.2015 FINÁLE medzinárodnej tanečnej a speváckej súťaže MIA FESTIVAL PRAHA LUCERNA.

Na INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP MIA FESTIVAL PRAHA 2015 sme získali :

Mia dance – tanec :                                              Mia voice – spev :

1. MIESTO – 4 KRÁT                                             2. MIESTO – Ninka Kuchareková

2. MIESTO – 3 KRÁT

3-MIESTO – 1 KRÁT

 • celoslovenská spevácka súťaž " Senecká dúha " : 2. miesto – Nikolka Nosa
 • Prijali nám žiačku na TK Evy Jaczovej v Bratislave a žiaka na Konzervatórium v Bratislave – hudobný odbor – hra na husle
 • H-T CUP – 7.11.2015 celoslovenská tanečná súťaž s medzinárodnou účasťou, získali sme :

1.miesto – DVK 1 – formácie scénika

2. miesto – HVK – sólo scénika

2. miesto DVK 2 – formácie open choreografie

3. miesto DVK 2 – solo open choreografie

* 21.11. 2015 Mia League postupová súťaž , získali sme :

Profi kategória :

1. miesto – solo scénika skupiny HVK

Hobby kategória :

1. miesto - scénika skupiny HVK

1. miesto -. scénika duo DVK

1. miesto – scénika duo HVK

2. miesto – scénika trio DVK

3. miesto – scénika solo HVK

 • Piešťany 12.3.- 13.3. 2016 postupová tanečná súťaž na Majstrovstvá Sveta do Chorvátska.

Umiestnilo sa nám 9 choreografii z toho 8 choreografii nám postúpilo na MS Chorvátsko.

Získali sme : 1. miesto – 2 krát

2.miesto - 3 krát

3.miesto - 4 krát

 • 15.5. 2016 postupová súťaž Mia Festival v Bratislave , získali sme :

1. miesto – scénika " Frozen" -2 r.

1. miesto – o Pohár – sólo " Záhrada malej Cosette"- 3 r.

1. miesto- o Pohár – duo – HVK

2. miesto – scénika " Návšteva z vesmíru "- 4 r.

3. miesto- o Pohár – sólo " Stratená – II. stupeň

 • Majstrovstvá Sveta v Chorvátsku od 25.5.2016 – 29.5. 2016, kde sme sa nominovali 8 choreografiami

, potvrdili sme účasť 7 choreografií. ( bližšie prečítať novinky- umelecká činnosť ). Získali sme :

2. MIESTO – V KATEGÓRII DŽEZ DVK

2. MIESTO – V KATEGÓRII OPEN DVK

HURÁÁÁ !!!! PRE NÁS OBROVSKÝ ÚSPECH !!!

 • Mia festival Praha – Finále 2016 , poslali sme len sólo :

1. miesto – o Pohár -sólo " Záhrada malej Cosette " – 3 r.

 • Prijali nám žiačku na TK Evy Jaczovej v Bratislave N. Flikingerovú
 • Mia League – Vianočná súťaž 2016 : 3. miesto – scénika – 1 r. 2 časť
 • Celoslovenská flautová súťaž 2017 - Art Pegas – sme získali :

2. miesto a Špeciálnu cenu poroty

 • Mia League – 2017 : 3. miesto – original slow – 1 r. 2 časť
 • Mia Festival – 13.5. 2017 sme získali :

2. miesto - kategória balet - 3 r.

2. miesto – kat. orginál slow – 2 r. 2časť

3. miesto – kat.orig. slow – 4 r.

3. miesto – kat. dance show – 4 r.

3. miesto – kat. orig.slow – 2 r.2 časť

° Výtvarný odbor – 3 . miesto – Celoslovenská súťaž : Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici získala žiačka 1 ročníka

 • H- T Cup 2018 sme získali :
 •  2. miesto – 1 krát – 4 r.

3. miesto – 2 krát – 4 r., 2 r. 2 časť,

 • Mia League 2018 / december / sme získali :

1. miesto – kategória národné tance – 3 r. 2 časť

2. miesto – 2 krát – kategória original slow a dynamic – 3 r. 2 časť

 • Pohyb bez bariér 2019 /apríl / sme získali :

1. miesto – 1 krát – národné tance – 3r. 2 časť

 • Mia Festival 2019 / máj / sme získali :

1.  miesto – 1 krát – národné tance – 3 r. 2 časť

2.  miesto – 1 krát – original slow – 3 r. 2 časť

3. miesto – 1 krát – original dynamic – 3 r. 2 časť

 • H- T Cup 2019/ jún / Pod hviezdami sme získali :

1. miesto – 3 krát – národné tance – 1.r. 2 časť, a 3 r. 2 č., ; scénika -3r. 2 časť

 • Mia League 2019 / december / sme získali :

1. miesto – národné tance – 4 r. 2č. – Šatkový z Popoľania

1. miesto – národné tance – 2 r. 2 č. – Liptovské duo

2. miesto – výrazový tanec – 4 r. 2 č. – Jedna duša

Úspechy našej školy - SZUŠ Mierová k 30.6. 2023 :

Tanečný odbor získal spolu 131 ocenení ( súťaže celoslovenské, s medzinárodnou účasťou,

na Majstrovstvách Sveta v Chorvátsku sme získlali – 2 krát 2. MIESTO ) :

1. MIESTO – 48 krát,

2. MIESTO – 40 krát,

3. MIESTO – 38 krát, Špeciálna cena poroty – 5 krát

Prijali nám 4 žiačky na TK Evy Jaczovej v Bratislave. Pamätné listy od TK Evy Jaczovej v Bratislave pri príležitosti spoločného koncertu žiakov ZUŠ / od roku 2010 /

Hudobný odbor získal spolu 11 ocenení ( súťaže celoslovenské, s medzinárodnou účasťou)

Spev : 

1. MIESTO – 3 krát,

2. MIESTO – 3 krát

3. MIESTO – 2 krát, 4. MIESTO – 1 krát / finale /

Flauta : 2 . MIESTO – 1 krát , Špeciálna cena poroty

Prijali nám 3 žiakov na KONZERVATÓRIUM v Bratislave ( hra na husle,akordeón klavír ) a 1 žiačku na Cirkevné KONZERVATÓRIUM v Bratislave ( hra na husle ).

Počas – Pandémie , sme robili špeciálny Videozáznam : Asolventský koncert hudobný

Odbor – Korunka 2020 , Záverečný koncert hudobný odbor– Korunka 2020, Tanečný odbor – Korunka

2020, školský rok 2020/2021 sme robili špeciálny Videozáznam : Absolventský a Záverečný koncert Korunka 2021.

Teší nás , že už Vianočné, Záverečné koncerty a vystúpenia môžeme realizovať

V DK Ružinov a vychutnať si atmosféru / dôležitú pre umelca/- obecenstvo, potlesk.