Kariérový poradca

Ing. Katarína Kostelníková  

Cieľom kariérového poradenstva je zosúladiť kariérový vývin žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi, záujmami a potrebami trhu práce. Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami, výchovným poradcom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení pri profesijnej orientácii žiakov.

ÚLOHY A POSLANIE KARIÉROVÉHO PORADCU:

  • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí,
  • sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti,
  • vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce,
  • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom v otázkach štúdia na stredných školách.

Konzultačné hodiny kariérového poradcu

- flexibilne podľa dohody
- termín a tému stretnutia si možno dohodnúť na: mrs.kostelnikova@gmail.com