KONTAKT

Telefón

02/43 292 180
Poštová adresa:
Základná škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava
E-mail:
zsmierova.ba@gmail.com
Školská jedáleň:
02/43 423 386
Mailová adresa:
obedymierova.ba@gmail.com
Školský klub detí:
e-mail: skdmierova.ba@gmail.com
Konzultačné hodiny pre rodičov:
Ohľadom konzultačných hodín boli rodičia informovaní na TA RŠ.
Konzultácie učiteľov sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne.

Rodičia sa s vyučujúcim na stretnutí dohodnú prostredníctvom žiackej knižky, mailom, alebo iným vhodným spôsobom.