ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Hlavnou náplňou školského špeciálneho pedagóga

je práca so žiakmi s rôznymi druhmi a stupňami zdravotného postihnutia. Táto práca si vyžaduje diferencovanú prípravu pre každého žiaka osobitne, a to z hľadiska obsahu vzdelávania, metód a organizačných foriem práce, konzultácií s vyučujúcimi a rodičmi. Školský špeciálny pedagóg vytvára vhodné podmienky na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj integrovaného žiaka vo výchovnom a vyučovacom procese.

Práca so žiakmi

Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami.


Dodržiavame zásady špeciálno-pedagogickej intervencie

Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

Práca s rodičmi

Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby.

Práca s učiteľmi a výchovným poradcom

Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a pri vypracovaní IVVP. Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

 • konzultácie pri prijímaní žiakov so ŠVVP do ZŠ
 • zakladanie, vedenie, aktualizácia a kompletizácia dokumentácie začlenených žiakov
 • špeciálno-pedagogické intervencie začleneným žiakom realizované podľa jednotlivých IVVP
 • vypracovanie IVVP novozačleneným žiakom so ŠVVP
 • individuálna práca so začlenenými žiakmi,
 • pomoc pri riešení problémov začlenených žiakov
 • konzultácie s rodičmi začlenených žiakov
 • zabezpečenie rediagnostiky podľa pokynov poradenských zariadení
 • príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.).
 • v prípade potreby prekonzultovať a zabezpečiť využívanie kompenzačných pomôcok u začlenených žiakov (používanie notebooku, tabuliek a pod.)
 • podľa možnosti a odporúčania poradenského zariadenia zabezpečiť asistenciu k integrovaným žiakom počas vyučovania
 • spolupráca s pedagógmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi
 • spolupráca s riaditeľom školy a výchovným poradcom
 • spolupráca s centrami pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) a s centrami špeciálno - pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP)
 • spolupráca pri hodnotení začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP
 • účasť na zápise do 1. Ročníka

KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV:

Konzultácie prebiehajú po predchádzajúcej dohode.

specpedpotiskova46@gmail.com

Mgr. Katarína Potisková

Školský špeciálny pedagóg