ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Činnosť školského špeciálneho pedagóga

V septembri 2004 začal v škole pracovať školský špeciálny pedagóg, ktorý zabezpečuje špeciálno-pedagogický servis pre zdravotne postihnutých žiakov. Vytvorili sa tak podmieky pre individuálnu integráciu detí s vývinovými poruchami učenia a správania, / dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, / zmyslovým a telesným postihnutím, poruchami pozornosti a aktivity.
Činnosť špeciálneho pedagóga v škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:
Práca s deťmi
- individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj integrovaného žiaka vo výchovnom a vyučovacom procese
- diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní sa
- špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa a rodičov
- zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu integrovaným žiakom
Spolupráca s učiteľmi
- spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi o vhodnom prístupe k integrovanému žiakovi a pri tvorbe jeho individuálneho vzdelávacieho plánu
- priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
- spolupráca so školským psychológom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na integrovaného žiaka
- poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim integrovaného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie
Spolupráca s rodičmi
- v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom integrovaného dieťaťa
- individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov
- spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu
Spolupráca so špecializovanými zariadeniami
Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálno-pedagogikého poradenstva, Výskumným ústavom detske psychológie a patopsychológie, školským psychológom a výchovným poradcom.
KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV:

Konzultácie prebiehajú po predchádzajúcej písomnej alebo ústnej dohode.

Mgr. Jarmila FORGÁČOVÁ
škol. špec. pedagógg