ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Hlavnou náplňou školského špeciálneho pedagóga

je práca so žiakmi s rôznymi druhmi a stupňami zdravotného postihnutia. Táto práca si vyžaduje diferencovanú prípravu pre každého žiaka osobitne, a to z hľadiska obsahu vzdelávania, metód a organizačných foriem práce, konzultácií s vyučujúcimi a rodičmi. Školský špeciálny pedagóg vytvára vhodné podmienky na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj integrovaného žiaka vo výchovnom a vyučovacom procese.

Práca so žiakmi


Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami.
Na hodine sa venujem rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú.
Ako pomôcky pri práci využívam odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy.

Dodržiavame zásady špeciálno-pedagogickej intervencie


Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

Práca s rodičmi

Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.
Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby.

Práca s učiteľmi a výchovným poradcom


Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a pri vypracovaní IVVP.
Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb


Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

 • konzultácie pri prijímaní žiakov so ŠVVP do ZŠ
 • zakladanie, vedenie, aktualizácia a kompletizácia dokumentácie začlenených žiakov
 • špeciálno-pedagogické intervencie začleneným žiakom realizované podľa jednotlivých IVVP
 • vypracovanie IVVP novozačleneným žiakom so ŠVVP
 • individuálna práca so začlenenými žiakmi,
 • pomoc pri riešení problémov začlenených žiakov
 • konzultácie s rodičmi začlenených žiakov
 • zabezpečenie rediagnostiky podľa pokynov poradenských zariadení
 • príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.).
 • v prípade potreby prekonzultovať a zabezpečiť využívanie kompenzačných pomôcok u začlenených žiakov (používanie notebooku, tabuliek a pod.)
 • podľa možnosti a odporúčania poradenského zariadenia zabezpečiť asistenciu k integrovaným žiakom počas vyučovania
 • spolupráca s pedagógmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi
 • spolupráca s riaditeľom školy a výchovným poradcom
 • spolupráca s centrami pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) a s centrami špeciálno - pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP)
 • spolupráca pri hodnotení začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP
 • účasť na zápise do 1. Ročníka

KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV:

Konzultácie prebiehajú po predchádzajúcej dohode.

specpedpotiskova46@gmail.com

Mgr. Katarína Potisková

Školský špeciálny pedagóg