Vitajte na webovom sídle našej školy.


"Inteligencia plus charakter - to je cieľom skutočného vzdelania." - Martin Luther King 


Hľadáme:

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Telesná a športová výchova

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Kontakt: 02/432 921 80
Naša facebooková stránka: 

Z histórie školy 

História našej školy sa začala písať 1.septembra 1961. Od svojho vzniku škola desaťročia slúžila ako experimentálne pracovisko pre Výskumný ústav pedagogický v Bratislave, k čomu bolo prispôsobené i školské zariadenie, špeciálne učebne, laboratóriá a kabinety. Na základe výsledkov, dosiahnutých v našej škole, boli osvedčené a dobre preverené výsledky zavedené na ďalších školách na Slovensku. Za desiatky rokov plnenia zodpovedných úloh pedagogický zbor sa postupne dopĺňal najlepšími učiteľmi. To je požiadavkou aj našej súčasnej školy s vysokou mierou kvalifikovanosti učiteľov (100%). Od 1.1.1997 má škola právnu subjektivitu. 

Viete, do akej školy by malo chodiť Vaše dieťa?

Zápisom do našej školy má Vaše dieťa možnosť zaradiť sa medzi žiakov, ktorí:

- sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v predmetových olympiádach a celoslovenských súťažiach,

- dosahujú nadpriemerné výsledky v Testovaní 5 a 9,

- sa dobrovoľné zúčastňujú na projekte KOMPARO a svojimi výsledkami sa radia medzi najúspešnejších,

- vo vyučovacom procese využívajú iPady,

- si zvyšujú čitateľskú a finančnú gramotnosť formou prednášok, besied, návštev knižníc,

- sa zúčastňujú škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, exkurzií a zapájajú sa do rôznych projektov,

- navštevujú školu s vlastnými odbornými učebňami biológie, fyziky, anglického jazyka, výtvarnej výchovy, informatiky, vlastnou školskou knižnicou, športovým areálom a ihriskom.