Aktuálne oznamy:


Úhrada za školský klub detí počas pandémie Covid-19 za mesiac január a marec 2021 (na základe informácií od zriaďovateľa zo dňa 14.01.2021 a 12.05.2021)

Oznamujeme Vám, že uhrádzanie poplatkov zákonnými zástupcami (ďalej len ZZ) za dieťa v ŠKD bude vyčíslené v alikvotnej čiastke prepočítanej podľa skutočnej prítomnosti dieťaťa v školskom klube.

Za mesiac január (vyučovanie pre kritickú infraštruktúru), platia ZZ za deti prihlásené a chodiace do ŠKD 0,86€/deň.

Za mesiac február, kedy začala prezenčná výučba v ZŠ, ZZ platia plnú sumu 17,20€.

V mesiaci marec, keď sa žiaci vzdelávali dištančne, platia ZZ za deti prihlásené a chodiace do ŠKD v rámci kritickej infraštruktúry 0,86/deň.

Ak žiak nenavštevoval školu, lebo ZZ využil možnosť ospravedlniť dieťa na 5 dní z vyučovania, nepovažuje sa to za pandemickú výnimku a tu ide platba v plnom rozsahu.

Odkedy začala prezenčná výučba v ZŠ, rodičia platia plný mesiac. Platbu neuhrádzajú len v prípade karantény.

VRÁTENIE POPLATKU ZA ŠKD: Ak ste uhradili plnú sumu a dieťa bolo na dištančnom vzdelávaní,sumy po odpočítaní horeuvedených informácií vám budú vrátené na účet v mesiaci júl.

V Bratislave dňa 19.05.2021 vedúca ŠKD 


Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy, všetkým, ktorí ste sa aj tento rok rozhodli venovať 2% z dane práve OZ Mierová Prievoz, srdečne ďakujeme. 


Brány našej školy sú opäť otvorené.

PONUKA PRÁCE:

Hľadáme učiteľa na II. stupeň MAT/INF, môže byť aj samostatne, nástup od 01.09.2021

 

Z histórie školy 

História našej školy sa začala písať 1.septembra 1961. Od svojho vzniku škola desaťročia slúžila ako experimentálne pracovisko pre Výskumný ústav pedagogický v Bratislave, k čomu bolo prispôsobené i školské zariadenie, špeciálne učebne, laboratóriá a kabinety. Na základe výsledkov, dosiahnutých v našej škole, boli osvedčené a dobre preverené výsledky zavedené na ďalších školách na Slovensku. Za desiatky rokov plnenia zodpovedných úloh pedagogický zbor sa postupne dopĺňal najlepšími učiteľmi. To je požiadavkou aj našej súčasnej školy s vysokou mierou kvalifikovanosti učiteľov (100%). Od 1.1.1997 má škola právnu subjektivitu. 

Viete, do akej školy by malo chodiť Vaše dieťa?

Zápisom do našej školy má Vaše dieťa možnosť zaradiť sa medzi žiakov, ktorí:

- sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v predmetových olympiádach a celoslovenských súťažiach,

- dosahujú nadpriemerné výsledky v Testovaní 5 a 9,

- sa dobrovoľné zúčastňujú na projekte KOMPARO a svojimi výsledkami sa radia medzi najúspešnejších,

- vo vyučovacom procese využívajú iPady,

- si zvyšujú čitateľskú a finančnú gramotnosť formou prednášok, besied, návštev knižníc,

- sa zúčastňujú škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, exkurzií a zapájajú sa do rôznych projektov,

- navštevujú školu s vlastnými odbornými učebňami biológie, fyziky, anglického jazyka, výtvarnej výchovy, informatiky, vlastnou školskou knižnicou, športovým areálom a ihriskom.